Smalare, vassare, tydligare

Smalare, vassare och tydligare. Idag beslutade skolnämnden i Skövde om en ny verksamhetsplan med ett nytt styrkort att gälla från 2013. Dessa dokument är tillsammans med budgeten nämndens främsta verktyg att styra verksamheten med.

I vårt styrkort har vi bantat antalet målområden från fyra till ett. Kvar är Maximal utveckling och stimulerande lärande. Det innebär

– för förskolan: När barnen lämnar förskolan ska de känna självförtroende och lust till lärande.
– för grund- resp. grundsärskolan: Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. Varje elev når kunskapskraven i åk 3,6 och 9. Varje elev får minst betyget E i åk 6-9 i alla ämnen.
– för fritidshemmet: Fritidshemmet stimulerar barnen till att känna självförtroende och lust till lärande.

Det är andra året som skolnämnden tillämpar styrkort. Vi är i ett implementeringsskede av denna process och kommer sannolikt att vara så i ytterligare några år. Det tar sin lilla tid för ett organisationsövergripande och nödvändigt lärande som omfattar alla förtroendevalda, chefer och medarbetare. Vi måste bli bättre i våra kvalitetsprocesser. Vi måste bli bättre på att framförallt utvärdera och analysera för att sedan kunna dra slutsatser om det arbete vi utför. Vi konstaterar att det går som det har gått, men vi kan inte sätta fingret på varför det gör det. Vi kan därmed inte på olika nivåer dra underbyggda slutsatser om vad vi ska göra annorlunda för att nå högre måluppfyllelse.

Detta utvecklingsarbete underlättas givetvis av att uppdraget är tydligt formulerat och att man kraftsamlar till det eller de områden, som främst behöver förbättras. Våra rektorer och förskolechefer har, på goda grunder, uttryckt att vi har får många mål att arbeta mot. Vi har lyssnat och vi har tagit till oss. Nu återstår ett mål. Nämnden är också enig i beslutet, vilket jag är glad och tacksam för. Det skapar förutsättningar för långsiktighet och kontinuitet i arbetet.

Till sist har vi i detta styrkort slagit fast en strategi, som jag tycker är utomordentligt viktig och betydelsefull: “Vi möter alla barn/elever med höga förväntningar”. Det är en framgångsfaktor, tror jag. Vi lägger ribban högt för att våra barn ska motiveras och utvecklas för att hoppa så högt de bara kan. Good is the enemy of great.

LÄNK:

Skövde Nyheter (29 NOV 12)

Tappade uppkopplingen