Svar om Fjärilskolan

I det som nu är gårdagens SLA har jag och skolchefen en artikel publicerad. Att jag skriver artiklar tillsammans med förvaltningschefen tillhör ovanligheterna. I den aktuella frågan om Fjärilskolan har vi hittills varit i ett mellanläge. Ett ursprungligt förslag från tjänstemännen är numera  ett politiskt förankrat förslag. Från och med nu är det alltså vi förtroendevalda som bär det fulla ansvaret för hanteringen av det aktuella förslaget. Den som har synpunkter ska således vända sig till de förtroendevalda. Kommunens tjänstemän har blott att verkställa de politiskt fattade besluten.

 

Svar till Helen Nordqvist, Maria Söderberg, Lotta Olsson och Hrefna Grímsdóttir (SLA 04 april).

Skolnämnden ansvarar för grund-, grundsär- och förskolorna samt fritidshemmen i hela Skövde kommun. Nämndens utmaning är att med tilldelade resurser upprätthålla en god kvalité i verksamheten. Detta för att våra barn, oavsett var de bor, ska ges goda förutsättningar att utvecklas och nå kunskapsmålen.

Det är ett faktum att kommunen har för mycket skollokaler i förhållande till antalet elever. Lokaler kostar pengar. Nämnden har som tydlig strategi att prioritera innehållet i form av personal och verksamhet framför byggnader. Skövde har, liksom övriga kommuner, att möta en tuff ekonomisk situation med en förväntad minskning av skatteintäkter. Då dessutom friskolor med stor sannolikhet väljer att etablera sig i kommunen, blir situationen akut.

Rydskolans högstadium var en skola som i hög grad valdes bort. Ungefär en tredjedel av eleverna i upptagningsområdet har valt att gå på Helenaskolan i centrala Skövde. Att elever åker buss till sin högstadieskola är heller ingenting vare sig märkligt eller ovanligt. Det är vardag för många elever i vår kommun. Ryd är också en stadsdel med goda kollektivtrafikförbindelser till och från centrala Skövde.

Skövdes barn och ungdomar, oavsett var de bor, ska få del av god undervisning i ändamålsenliga lokaler. Nu och i framtiden. På lång sikt, när Trädgårdsstaden och området öster om Ryd (det som i översiktsplanen kallas Stadsskogen) är fullt utbyggda, kommer kommunen sannolikt ha behov av ytterligare skollokaler. Fjärilskolans lokaler är i detta sammanhang inte är att betrakta som en särdeles angelägen resurs. Lokalerna är tämligen medfarna och är inom några år i behov av renovering. Rydskolan, som i början på 2000-talet genomgick renovering, är i flera avseenden bättre lämpad som undervisningslokaler och ska därför givetvis användas.

Integrationen, eller snarare bristen på den samma, har varit en faktor som beaktats i förslagen till förändrad skolorganisation. Den svenska skolan ska vara inkluderande och utgöra en mötesplats för människor av olika härkomst och ursprung. Rydskolan har utvecklats till att vara en skola med förhållandevis få elever med svenska som modersmål. Med förslaget att utveckla en ny, sammanhållen låg- och mellanstadieskola för stadsdelen Ryd, ger vi bättre förutsättningar för att mer medvetet åstadkomma en inkluderande skola.

Anders G Johansson (M),
skolnämndens ordförande

Anna Sundström,
skolchef

Tappade uppkopplingen