Svar på miljöenkät

Blogginlägg

Så har jag då fått mitt livs första enkät som kandidat för ett politiskt parti. Naturskyddsföreningen har skickat en enkät till de lokala kandidaterna. Jag har förstått att det är ett nationellt initiativ, för M-vänner i andra kommuner har också fått enkäten. Frågorna rörde mitt personliga utsläpp av växthusgaser och följer nedan, tillsammans med mina svar.

Enkäten lär sannolikt redovisas som en tävling där den som släpper ut minst växthusgaser är vinnare. Verktyget för att “mäta” sina utsläpp är verkligen trubbigt. För vem kan mer än väldigt grovt uppskatta hur många gånger man äter nöttkött i veckan, hur många mil tåg man åker per år, eller hur mycket man handlar skor för? Vidare kan man fundera på exemplet med skokontots påverkan på växthusgaserna. Är jag lika miljöfarlig om jag köper ett par skor för 1000 kr än fem par för 200 kr paret?

Därför har jag avböjt att förbinda mig att minska min miljöpåverkan med 10 %. Siffran har helt enkelt inget värde. Jag tycker dock att det är viktigt att ta ett personligt ansvar för miljön! Jag  känner mig nyttig och duktig när jag crashar glasflaskor i återvinningsigloon på söndagseftermiddagen. Utan tvivel finns det andra små saker och handlingar jag utan större ansträngning kan bidra med. På så vis var enkäten en nyttig, liten tankeställare.

ENKÄTEN

1. Världens klimatforskare anser att människans användning av fossilenergi medför en temperaturökning, som kan få katastrofala följder för jordens klimat, växt- och djurliv. Sveriges mål är att jordens medeltemperatur inte skall öka mer än två grader för att vi skall ha en rimlig chans att undvika de allra värsta konsekvenserna av havsytehöjning, glaciär­minskning, torka, översvämningar, utslagning av växt- och djurarter. Och det allra värsta – att kedjereaktioner ger okontrollerad temperaturökning på grund av tidigare temperaturökning. För att hindra det måste våra utsläpp av bland annat koldioxid börja minska radikalt – nu.

a) Accepterar du klimatforskarnas samlade bedömning om växthusgasernas påverkan på jordens klimat?
SVAR: Jag, liksom många andra, bekymras naturligtvis av oroande rapporter om temperaturhöjning och dess konsekvenser.

b) Om ja – vilka personliga växthusgasutsläpp vill du minska i första hand?
SVAR: Min främsta, personliga minskning av utsläpp ligger i att jag från årsskiftet nästan inte alls åker bil, utan tåg och buss.

Jag anser dock att den största och viktigaste utmaningen är att minska och begränsa de stora utsläppskällorna och ersätta dem med ny teknik. Därför är det angeläget att stimulera teknikutveckling, så att mindre utsläppande fordon tar större plats på marknaden. Det är också viktigt att ersätta kolkraftverken i omvärlden med andra energislag osv.

2. Nu motsvarar medelsvenskens utsläpp av växthusgaser cirka 10 ton koldioxid per person och år (inklusive indirekta utsläpp genom importerade varor). Men våra årliga utsläpp borde snarast minskas med 90 %, till 1 ton per person. Naturskyddsföreningen kräver årliga procentuella minskningar av Sveriges utsläpp, som bör vara nära noll år 2030. På websidan www.naturskyddsforeningen.se kan du uppskatta dina egna växthusgasutsläpp. Klicka dig fram via ”Grön Guide” till ”Testa din klimatpåverkan”.

a) Har du uppskattat dina utsläpp av växthusgaser?
SVAR: Ja.

b) Om ja – vad kom du fram till?
SVAR: Jag kom fram till ett uppskattat resultat om 6,2 ton. Underlaget bygger på grov uppskattning, eftersom jag inte för bok över t ex vikten på kasserad mat, värdet av mina årliga skoanskaffningar och antal åkta tågmil etc.

3. Politiker kan med olika beslut stimulera minskning av växthusgasutsläpp. I England startade förra året 10:10-rörelsen, där tusentals privatpersoner och företag lovade att minska sina utsläpp av växthusgaser med tio procent under 2010. Detta initiativ sprider sig nu till andra länder. Naturskyddsföreningens klimatnätverk vill verka för att be privatpersoner minska sina utsläpp med tio procent under ett år från 2010-10-10.

a) Hur ser du som politiker på dina möjligheter att vara en positiv förebild?
SVAR: Mina personliga åtgärder, såsom källsortering, återvinning och resande med kollektivtrafik utgår mer från ett personligt ansvarstagande samt givetvis – som för de flesta andra – från mina ekonomiska förutsättningar. Jag tycker att det vore att kraftfullt överdriva betydelsen av både min person och position att betrakta mig som förebild.

b) Är du beredd att minska dina växthusgasutsläpp med 10 % under ett år?
SVAR: Att ta ett personligt ansvar för miljön är viktigt och naturligt för mig. Jag eftersträvar därför att minska min klimatpåverkan, men är inte beredd att göra utfästelsen att minska den till 10% mätt med det trots allt trubbiga webbverktyg som denna enkät utgick ifrån.

2 Replies to “Svar på miljöenkät”

 1. andersg skriver:

  Det är väl ett av problemen, att flera av jordens stora, gröna lungor minskar i areal. Fler borde vara lika flitiga trädplanterare som Du, Torbjörn!

 2. Fascinerande enkät.

  Faktauppgiften på punkt 2 är inte helt korrekt. Vår (svenskens)belastning ligger närmare 12 ton om man inkluderar de varor vi importerar.

  Om de tillverkades här skulle utsläppen halveras, tack vare vår koldioxidneutrala energimix med kärn- och vattenkraft.

  Lösningen ligger i att se koldioxid som en resurs och börja binda in den i kretsloppet.

  Kolinnehållet är stort i cellulosa. ca hälften av allt organiskt kol är bundet i cellulosa (dvs trä).

  Den svenska skogen växer för varje år och om all världens skogar sköttes så som de svenska skulle koldioxidhalterna minska.

  Jag planterar 5 till 10 000 träd om året. Hybridpoppel var det denna vår. De binder lika många ton kol på en 20 års period, mycket av det under mark.

  Det räcker för att “klimatkompensera” Mig, min familj, och din, Anders. Flera gånger om.

  Är inte det en fantastisk möjlighet, så säg?

  Låt oss helt enkelt konkurrera ut fossilsamhället med skön grön energi.

  Trädbiomassan i Sverige ökar varje år med omkring fyra miljoner ton kol. http://www-miljo.slu.se/dokument/mt/mt3_03.pdf

Kommentarer är stängda

Etiketter

Tappade uppkopplingen