Sverige behöver kärnkraft

Dagens Skaraborgs Allehanda publicerar min replik till Miljöpartiet om kärnkraften:

Kärnkraften är död, påstår de båda miljöpartisterna Mats Svanteman och Johan Örnemar (SLA 18/6). Miljöpartiet har, förvisso inte utan framgång, försökt knäcka nacken på både kärnkraft och svensk energiförsörjning. Men kärnkraftsfrågan är i hög grad levande. Både behovet av och det folkliga stödet för ny kärnkraft är större än någonsin.

MP-debattörerna lägger ansvaret för de skenande, svenska elpriserna på den ryske diktatorn. Den minnesgode vet emellertid att de svenska elpriserna skenade till exceptionella nivåer långt före det ryska angreppet på Ukraina. Den svenska energikrisen är orsakad av inhemska politiska beslut såsom den av MP framtvingade avvecklingen av de fullt fungerande reaktorerna i Ringhals.

Avvecklingen av dessa reaktorer medförde dessutom ett ökat beroende av import och i förlängningen ett ökat beroende av rysk naturgas. Oljekraftverket i Karlshamn förbrände i höstas mer olja än vad det gjort på tio år. Stängningen av reaktorerna beräknas ha ökat koldioxidutsläppen i Europa med åtskilliga ton.

Så får det inte fortsätta. Sverige behöver mer av fossilfri energi för att klara omställningen och för att möta det snabbt ökande elbehovet som kommer med den ökande elektrifieringen. Sverige behöver öka den planerbara och väderoberoende energiproduktionen för att uppnå stabilitet i energisystemet och åstadkomma tillförlitliga leveranser och förutsebara priser.

Sverige behöver nya kärnkraftverk. Byggnation av nya reaktorer kräver mycket omfattande investeringar. För att sådana ska komma till stånd behöver det ekonomiska risktagandet vara rimligt och spelreglerna vara långsiktiga och överblickbara.

Moderaterna föreslår därför att staten ska avsätta 400 miljarder kr för att garantera lån för byggande av ny kärnkraft. Staten ska också garantera ägaren skadestånd för uteblivna intäkter om en reaktor genom politiska beslut tvingas till nedstängning före slutet av sin tekniska livslängd. Vidare föreslår vi att planerbara energislag som kärnkraft och vattenkraft ska få ersättning för den angelägna stabilitet som de, till skillnad från de väderberoende energislagen, bidrar till i energisystemet.

Med återinförd kärnkraft skulle elpriserna för hushåll och företag i södra Sverige sänkas med 30-45 procent. Kärnkraften är inte olönsam. Den är inte död, utan genomgår en lovande, teknisk utveckling och förbättring. Kärnkraften är en förutsättning för konkurrenskraft och tillväxt i Sverige, för att minska vår klimatpåverkan samt för att vi ska kunna frigöra oss från en farlig beroendeställning till den ryska diktaturen.

Anders G Johansson (M)
riksdagskandidat, Skövde

Tappade uppkopplingen