Skärpta straff behövs för att stoppa våld mot kvinnor

Blogginlägg

Alldeles nyligen upprördes och förargades vi alla av rapporterna om hur flera kvinnor bara på några dagar mördades av män i Sverige. Åtminstone några av offren rapporterats ha fallit offer för en våldsam gärningsman som de hade en relation till.

Varje år mördas i genomsnitt 15 kvinnor i Sverige av män som de har förhållande med eller har släktskap med. I en femtedel av alla polisanmälda misshandelsbrott var förövaren på samma sätt partner eller släkt. Bland de kvinnor som på detta brutala vis blir svikna av de närstående finns också dem som faller offer för den sjuka och skamliga s k hederskulturen. Vi vet också att mörkertalet beträffande antalet är stort, eftersom många kvinnor på olika vis är i beroendeställning till sina män och därför inte förmår att lösgöra sig.

Men dessa kvinnor blir inte endast svikna av sina våldsamma anhöriga. Det blir också i flera fall svikna av den svenska rättsstaten. De kan inte kan förlita sig till att skyddas av den när de utsätts för en närstående plågoande. Trots att myndigheter känner till att kvinnor utsätts för förföljelse, trakasserier och våld är lagstiftningen för klen för att riktigt verkningsfulla åtgärder ska kunna vidtas.

Våld mot kvinnor är på intet vis någon ny företeelse. Det upprör mig därför att initiativ för att skärpa lagen länge har avvisats av de partier som nu sitter i regeringsställning i Sveriges riksdag. De har, så sent som för ett år sedan, röstat nej till förslag om bland annat utökat kontaktförbud med fotboja, nej till skärpta straff för grov kvinnofridskränkning och nej till obligatorisk häktning av den som på sannolika skäl är misstänkt för grov kvinnofridskränkning.

Alltså nej till åtgärder som skulle öka tryggheten för utsatta kvinnor. Nej till förslag som tydligt skulle minska våldsbenägna mäns utrymme för att fortsätta sin våldsamma förföljelse.

Tills idag. Idag uppges regeringspartiernas nej, möjligen som en konsekvens av de uppmärksammade morden, äntligen ha vänts till ett ja i riksdagens justitieutskott. Det ska nu således finnas majoritet för Moderaternas förslag att skärpa straffet för grov kvinnofridskränkning. Det ska finnas en majoritet för Moderaternas förslag om en lagändring som innebär att ett kontaktförbud ska kunna utökas med fotboja för att försvåra för en plågoande att fortsätta sina trakasserier. Dessvärre förefaller en majoritet av riksdagens ledamöter alltjämt avvisa partiets förslag om obligatorisk häktning av den som utifrån den starkare misstankegraden är misstänkt för grov kvinnofridskränkning.

Nej, visst är det så att hårdare straff inte är den enda Lösningen heller på problemet med våld mot kvinnor. Men det är faktiskt en väldigt väsentlig del av den. Ett straff ska spegla ett brotts allvar. Därför är det mycket viktigt att rättsstaten med stränga straff markerar att det i Sverige är fullständigt oacceptabelt att bruka våld mot, trakassera och förfölja kvinnor. Allt annat vore och är ett svek mot de kvinnor som dagligen tvingas huka för och plågas av förkastliga, våldsamma män.

Tappade uppkopplingen