Jorden brukas bäst av sin ägare

"Myndigheters vanvård av marken medför att de naturvärden som de säger sig vilja bevara istället går förlorade. Dessa värden har tidigare åstadkommits och upprätthållits av jord- och skogsbrukare, utan att det har kostat svenska skattebetalare en krona. Trots det fortsätter reservatsbildningen i en rasande takt." Det skriver jag och tre andra moderata fullmäktigeledamöter i dagens SLA.

Läs mer

Äganderätten ger naturvärden

Moderaterna i Skövde kommer att fortsätta att rösta nej till fortsatta försök att inrätta nya, kommunala naturreservat i Skövde. Vi slår vakt om äganderätten och vi värnar de sköna naturvärden som denna medför. Det skriver jag och tre Skövdemoderater i dagens SLA.

Läs mer

M står upp för äganderätten

Ikväll sammanträdde Skövde kommunfullmäktige. Jag, liksom flera andra moderater, engagerade mig i en debatt om en motion från Vänsterpartiet och Miljöpartiet om att inrätta ett naturreservat i Skultorp på mark som kommunen inte själv äger.

Läs mer

Stärk äganderätten

Blogginlägg

Etablering av naturreservat ska framledes förutsätta samtycke från markägaren. Om staten vill ha reservat ska detta ske genom en affärsmässig uppgörelse med ägaren. Inte som idag med tvång.

Läs mer

Tappade uppkopplingen