Befordra Kronprinsessan

Blogginlägg

Igår återinvigdes Älvsborgs amfibieregemente av H. K. H. Kronprinsessan. Betydelsefullt för värnet av Sverige och Norden. Betryggande för oss som bor här. Glädjande för oss som sedan den apokalyptiska regementsdödens begynnelse under det sena 90-talet ståndaktigt argumenterat för återtagande och tillväxt av den nationella försvarsförmågan.

När jag betraktar bilderna från ceremonin väcks en annan fråga och fundering. Varför har inte Konungariket Sveriges tronarvinge tillerkänts en militär grad? Varför ska en blivande statschef i medelåldern behöva uppträda i uniform med en menigs (avsaknad av) tjänstetecken?

En stunds googling leder mig till uppfattningen att det är så att H. M. Konungen Carl XVI Gustaf tillerkändes sin grad som general och amiral i och med att 1809 års regeringsform alltjämt var gällande vid tiden för hans tillträde till ämbetet som Sveriges konung. Den då gällande grundlagen föreskrev att ”öfver rikets krigsmagt till lands och sjös äger konungen högsta befälet”. För detta lagfästa åtagande krävdes naturligtvis en general/amiral.

Dessbättre fråntogs inte H. M. Konungen sin värdighet som general och amiral när regeringsformen ändrades för snart 50 år sedan. Detta trots den då i riket rådande jantesocialistiska tidsandan. Det var klokt då och det har varit värdefullt sedan dess. Att regenten har en tydlig koppling till Försvarsmakten är viktigt. Det stärker försvarets ställning bland befolkningen och det är motiverande och inspirerande för dem (oss) som tjänstgör i det.

Vad jag förstår kommer emellertid denna goda, viktiga och traditionsbevarande ordning så småningom att upphöra. När kronprinsessan en dag blir regerande drottning kommer hon inte, som sin far, kunna bära försvarsgrenarnas uniform med den främsta graden. För hon har av naturliga skäl inte genomgått Försvarshögskolans olika utbildningar och hon har inte heller, av lika naturliga skäl, haft några befordringsgrundande befattningar i Försvarsmakten. I militär mening kommer den blivande statschefen att vara en menig. En svensk, menig drottning ska därmed ta emot statsbesök av andra kungliga statschefer som bär generals/amirals grad i sina respektive nationers stridskrafter.

Jag föreslår en lagändring! Regeringen ska ges rätt att tilldela medlemmar av Sveriges kungahus militära grader. Givetvis ska dessa militära grader vara av ceremoniell och symbolisk betydelse och inte berättiga tillträde till operativa befattningar i myndigheten Försvarsmakten. För sådana ska självfallet utbildning, kompetens och erfarenhet erfordras. 

Vi behöver vårda vårt gemensamma, svenska kulturarv för att upprätthålla nationell  sammanhållning och identitet. Kungahuset har här ett starkt symboliskt värde. I en tid då den politiska splittringen är stor och de polariserande krafterna är starka är vårt land betjänt av att ha en statschef som är höjd över det dagliga, partipolitiska käbblet. Att ha en samlande gestalt i en regent som står för kontinuitet och utgör en trygg länk mellan historia, nu- och framtid är något mycket värdefullt. Självfallet ska denne viktige befattningshavare vid behov också kunna representera vår nation i uniform och då med en gradbeteckning som återspeglar ämbetets väldiga värdighet och enorma betydelse.

LÄNK:

Nu stärks försvaret av Västkusten – 01 oktober 2021

Tappade uppkopplingen