Inspektion!

Blogginlägg

På onsdagen mötte jag, tillsammans med övriga förtroendevalda i skolnämndens arbetsutskott, Skolinspektionens inspektörer. Myndigheten dissekerar sedan några månader Skövdes skolor. Sådana inspektioner sker regelbundet. Senast Skövde var under lupp var 2008.

Jag visste inte vad jag hade att se fram emot före mötet. Men det blev mer intressant och mer givande än vad jag trodde. De båda inspektörerna hade verkligen koll på läget! Det blev ett bra och utvecklande samtal. Inspektörerna satte fingret på några viktiga förbättringsområden. De flesta har vi identifierat själva, men det kändes mycket värdefullt att få råd och ställa frågor till i förhållande till Skövde kommun oberoende experter.

Ett område, som vi måste förbättra på alla nivåer, är förmågan att utvärdera och analysera vårt arbete och det resultat det ger. Det är ju först när vi lyckas med det, som vi kan identifiera lösningar och strategier och med hög medvetenhet angripa olika problem och brister. Detta konstaterade vi i nämnden när vi mottog den senaste kvalitetsrapporten och om detta har jag talat i kommunfullmäktige. Senast i måndags. Här är vi nu, känner jag, i en implementeringsfas av en kvalitetsutvecklingsmodell, som jag tror på sikt kan komma att bli riktigt bra.

En brist, som påtalades, var väldigt klar och tydlig; Vi måste förändra rektorsorganisationen! En skola får inte ha flera rektorer. Det är en rektor som ska vara chef för skolan. Så är det inte nu. Vid större skolor finns det upp till tre rektorer. De har förvisso sinsemellan väl definierade och klara ansvarsförhållanden, men det duger ändå inte, menar Skolinspektionen.

I skolnämndens alliansgrupp applåderade vi beskedet. Vi har tidigare diskuterat rektorsindelningen och inte varit fullt tillfreds med den rådande ordningen. Vår uppfattning är att det av flera skäl är naturligt att det är en person som är rektor med ett övergripande ansvar för en skola. Vi har dock avstått från att skrida till verket då den befintliga organisationen har relativt få år på nacken. En konsultutredning har relativt nyligen berättat att rektorerna själva tycker att den fungerar tillfredsställande. Jag och mina allianskamrater är av uppfattningen att man ska vara försiktig med omorganisationer. De kan verka upprivande och leda till tillfälliga effektnedgångar. De ska därför göras då de är tydligt motiverade.

En annan hämmande faktor är att Skövde kommun tillämpar en gemensam organisationsstruktur. Denna känner tre nivåer; förvaltning, avdelning och enhet. Rektorer och förskolechefer ligger i den tredje nivån. Att vara ensam chef utan biträdande chefer för en större skola är omöjligt (eller i alla fall väldigt olämpligt), då antalet underställda medarbetare helt enkelt blir för många för att man ska få kvalitet i ledarskapet. Och att inrätta en fjärde nivå med “biträdande rektorer” är alltså med nuvarande ordning omöjligt.

Skolinspektionens tydliga besked innebär att det nu inte längre finns varken utrymme eller ursäkter för att inte ta sig an denna organisationsfråga. Därför föreslog jag skolnämndens arbetsutskott, en timme och 20 minuter efter att ha tagit del av inspektörernas synpunkter, att initiera en process syftande till att räta upp rektorsorganisationen enligt Skolinspektionens krav. Skolchefen kommer, när nämnden väl godkänt det, att få i uppdrag att förtydliga organisation och ansvarsförhållanden.

Detta måste, som jag ser det, också leda till att en fjärde chefsnivå inrättas i skolan. Det är alltså sannolikt dags för come back för studierektorn, eller vad man nu väljer att kalla befattningen. Det ser jag fram emot! Jag tror att det skapar förutsättningar för ett utövande av ett tydligare pedagogiskt ledarskap. Det innebär också att nya karriärstjänster inrättas, vilket jag tror är motiverande för engagerade och ambitiösa medarbetare i skolorganisationen.

Det om detta för nu. Det återstår mycket av processande innan allt fallit på plats. Det är en ganska omfattande omdaning, som inte bara berör dem som idag är rektorer, utan givetvis samtliga medarbetare i organisationen. Därför gäller det att vara noggrann och förtänksam och inte gena i kurvorna!

Tappade uppkopplingen