Ny högstadieskola i Skövde

Blogginlägg

Under min tid som ordförande arbetade jag för att få till stånd en friskoleetablering i Skövde. Till hösten öppnar Raoul Wallenberg-skolan årskurs ett till sex. Och i dagarna har Skolinspektionen godkänt att RW får öppna högstadium från 2016. Bra för Skövde!

Läs mer

Korten blandas ihop

Blogginlägg

Johan Österström och Per Fredriksson, LR, tycks sakna sitt tidigare, ständiga käbblande med mig. Än en gång rycker de nu ut för att kritisera mig för skolområdesreformen anno 2011. De blandar dock ihop korten rejält och fabulerar om samband som inte finns. Idag publicerar SLA mitt svar:

Johan Österström och Per Fredriksson, Lärarnas riksförbund, blandar ihop korten när de i SLA den 7 april än en gång kritiserar mig för beslutet om skolområdesförändringen från 2011. Det är riktigt att jag tycker att det var betydelsefullt att dåvarande skolnämnden i enighet beslutade sammanföra två skolområden i Ryd till ett. En destruktiv struktur i en utsatt stadsdel bröts därmed upp. Boendesegregation tilläts inte längre övergå till skolsegregation. Det var och är viktigt för att åstadkomma bättre förutsättningar för att begränsa utanförskapet, för att förbättra likvärdigheten och för att öka sammanhållningen i vår stad.

Detta har dock inget samband med den trångboddhet som idag drabbat Käpplunda- och Billingskolorna. Den beror främst på att skolkapaciteten i centrala Skövde är för liten, vilket i sin tur är en konsekvens av att den nya Billingskolan underdimensionerades. Att så är fallet beror delvis på att etebleringsläget för nya friskolor var osäkert vid tiden för projekteringen. Men än mer på att Skövde kommun vid tillfället saknade de befolkningsprognoser som kommunen idag förfogar över. I de dåvarande prognoserna förbisågs bland annat den generationsväxling som nu pågår på Billingsluttningen och som medför att antalet barn i området ånyo ökar. Om skolan hade uppförts bara ett år senare, vågar jag påstå att den hade fått andra dimensioner.

I och med den förestående förtätningen och utvecklingen av Skövde kommer elevtalet att öka ytterligare. Det är därför mycket angeläget att planerade skolinvesteringar tidigareläggs, så att tillgången till låg- och mellanstadieskola i de centrala stadsdelarna långsiktigt säkerställs.

Anders G Johansson (M)

Skolnämndsavslutning

Blogginlägg

Idag har jag fört klubban vid den sista skolnämndens sista sammanträde i Skövde kommun. Före det att jag avtackade var och en av nämndens ledamöter och sedan själv blev avtackad på ett mycket fint sätt av kommunens rektorer och förskolechefer, höll jag ett avslutningstal.

Läs mer

Tji fick vågmästarna

Blogginlägg

SD vädrade morgonluft igår i Skövde kommunfullmäktige då de trodde sig kunna göra politisk skillnad för första gången genom att rösta med Socialdemokraterna i en votering. Det lyckades de inte med. Tji!

Läs mer

Ett bra lag tar ansvar för Skövde

I torsdags presenterade Alliansen i Skövde resultatet av förhandlingarna mellan de fyra partierna som ingår i den minoritet som från och med årsskiftet ska styra Skövde. Allianspartierna fungerar bra ihop och är angelägna om att tillsammans forma ett bra lag för att ta fortsatt ansvar för Skövde.

Läs mer

Samordning ger mervärde

Idag har jag förrättat min sista invigning för perioden. Ut- och tillbyggnaden av Timmersdala skola har utförts på ett sätt som jag tycker kan tjäna som inspiration för hur kommunal service kan tillhandahållas samordnat och kostnadseffektivt i våra yttertätorter.

Läs mer

Tappade uppkopplingen