Fyll i alla widgetinställningar!

Ordning och reda i snöröjningen i Skövde

När den efterlängtade våren nu äntligen står för dörren, förbereder sig Bygglovsnämnden i Skövde, i vilken jag är ordförande, för den ännu skönt avlägsna vintern. Idag beslutade Bygglovsnämnden om ett initiativ från Alliansen syftande till att förbättra och förtydliga tillsynen av snöröjningen av gator i kommunen.

Bakgrunden är att jag för några veckor sedan kontaktades av en medborgare med frågor om vem som bär ansvar för att kommunens gator och vägar är oframkomliga på grund av vinterns friktioner. Sådana kan vara skrymmande snödrivor och oaktsam parkering av bilister, vilket sammantaget leder till att gator korkas igen. Sådana företeelser kan i förlängningen bli farliga, om det till exempel medför att räddningsfordon, ambulanser och poliser inte kan ta sig fram obehindrat.

När jag undersökte vem som bär ansvaret för snöröjningen i Skövde kommun kom jag fram till att det är Kommunstyrelsen som beställer och betalar, Servicenämnden som utför och upphandlar samt Bygglovsnämnden som har tillsynsansvaret utifrån Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Denna tillsyn ska också utövas gentemot fastighetsägare, som enligt de lokala trafikföreskrifterna har ansvar för att hålla gångbanor i anslutning till fastigheten framkomliga. Men hur tillsynen i praktiken ska utövas framgår inte i något av kommunens styrande dokument. Det är en brist. Ansvarsförhållandena måste vara tydliga såväl inom kommunen som gentemot medborgarna.

Bollen är med dagens beslut i Bygglovsnämnden passad till Kommunstyrelsen, som har befogenhet och förutsättning att samordna olika nämnder och aktörer inom kommunen. Jag hoppas att detta initiativ, som antogs i komplett politisk enighet, ska bidra till att skapa ordning och reda, tydliggöra ansvarsförhållandena samt utveckla verkningsfulla rutiner och åtgärder. Skövde ska vara framkomligt vid kommande påhälsningar av Kung Bore.

LÄNKAR:

Ordförandeinitiativ Bygglovsnämnden i Skövde – 28 mars 2019
Snöröjningen ska ses över – Skövde City News 30 mars 2019

Tappade uppkopplingen