Aktivera civilplikten. Nu!

Blogginlägg

Idag har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap föreslagit regeringen ”att överväga att återinförande” av civilplikten. Detta över fyra år efter att Försvarsberedningen i sin delrapport (DS 2017:66 Motståndskraft – Inriktning av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025) föreslog regeringen att just aktivera civilplikten och att utreda behovet av att grundutbilda civilpliktig personal. Försvarsberedningens bedömning var att det 2023 skulle föreligga ett behov av att grundutbilda ca 600 civilpliktiga årligen.

Enligt SVT står nu samtliga partier, förutom Socialdemokraterna, bakom en återaktivering av civilplikten. S-regeringen vill istället invänta MSB:s kartläggning av olika myndigheters behov av personalförstärkningar. Detta uppdrag ställde regeringen för övrigt till MSB i juli 2021. Alltså tre och ett halvt år efter det att försvarsberedningen pekade på behovet i sin rapport. Återuppbyggnaden av totalförsvaret har försenats och fördröjts i Morgan Johanssons justitiedepartement. Risken är uppenbar att ministerns undermåliga handlingskraft kommer att sinka det nödvändiga återtagandet ytterligare.

En framgångsrik försvarspolitik förutsätter förtänksamhet. I Sverige är dessvärre politiken på detta område, liksom på flera andra, reaktiv. Politiker reagerar på problem när de väl har uppstått, hellre än att med förtänksamhet agera för att undvika att de inträffar. Därför ligger vi nu farligt efter och kommer att göra så i många år framöver.

Jag har själv drivit opinion och krävt aktivitet i frågan. 2018, några få månader efter att Försvarsberedningen presenterat sin rapport, skrev jag och Andreas Johansson, som nu är riksdagskandidat från Herrljunga, en motion till Moderaternas förbundsstämma:

”Trots att det uppenbarligen föreligger ett behov av att öka numerären krigsplacerad personal förordar [försvars]beredningen att utbildning av civilpliktiga ska inledas först 2023. Även om man beaktar att viss tid åtgår för att estimera personalbehov och organisera utbildning är fem år en orimligt och onödigt lång förberedelsetid. […] Civilplikten måste aktiveras snarast och grundutbildning inledas så snart det är praktiskt möjligt. Det civila försvarets organisation är eftersatt och dess förmåga att upprätthålla beredskap för krigsliknande tillstånd och krig är otillräcklig. Det måste skyndsamt åtgärdas. Därför måste personalförsörjningen lika skyndsamt säkerställas”.

Medvetenheten, ambitionen och tempot behöver höjas i återtagandet av totalförsvarets prestanda och förmåga. En trött minister och en vankelmodig regering får inte stå i vägen för detta. Riksdagen behöver agera, trycka regeringen framför sig och skyndsamt besluta om att aktivera civilplikten. Det är fara i dröjsmål.

LÄNKAR:

MSB:s förslag till regeringen: Aktivera civilplikten – SVT 29 mars 2022
Motion om skyndsam aktivering av civilplikten – februari 2018

Tappade uppkopplingen