Tydliga mål för Skövdes skolor

I dagens SLA publiceras mitt svar på de båda sossarnas Johan Ask och Maria Hjärtqvist artikel den 9 februari. Jag tycker verkligen att det är viktigt att freda skolan från onödiga, lokalpolitiska pålagor. Det sade sig också Ask tycka, men det visade sig vara endast en läpparnas bekännelse. Nedan följer artikeln!

 

Johan Ask och Maria Hjärtqvist (S) ondgör sig i SLA den 9 februari över att majoriteten i kommunfullmäktige avvisat S-förslaget att påtvinga samtliga nämnder att i sina verksamhetsplaner redovisa hur de arbetar med det ungdomspolitiska programmet.

Johan Ask är vice ordförande i skolnämnden, vars verksamhet uteslutande är ämnad för unga Skövdebor. Han borde därmed också vara förtrogen med den verksamhetsplan och det styrkort som nämnden beslutat för sin verksamhet. Det senare omfattar fyra målområden som alla utgår från våra barn och elever; maximal utveckling och stimulerande lärande, trygg arbetsmiljö, reellt inflytande och stor valfrihet. Målen värderas med ett större antal mätpunkter, såsom läskunnigheten i årskurs två, resultat i nationella prov, betygen i årskurs 6 och 9, men också hur elever och föräldrar upplever och värderar tryggheten och studieron i skolan.

Mål ska, för att vara verkningsfulla, vara mätbara och därmed möjliga att värdera och följa upp. Genom att årligen mäta måluppfyllelse kan kommunen på olika nivåer identifiera och med olika metoder ta sig an förbättringsområden i verksamheten. Allt för att utveckla kvalitén, så att Skövdes barn och unga ska få en bra, trygg och utvecklande skolgång. Så tar vi ansvar för förskolan, grund- och grundsärskolan samt fritidshemmen. Så tar vi ansvar för kommunens barn och unga!

Skolan är ett område som i viss grad präglas av dubbelkommando. Staten styr verksamheten genom mål och krav i lag, läroplan och andra direktiv. Därutöver tillkommer i kommunen beslutade mål och riktlinjer. Det är min och Alliansens övertygelse om att de senare måste sammanfalla, eller åtminstone stödja de nationella målen. Att, förvisso av välvilja, formulera och stapla allehanda diffusa mål och ambitioner, försvårar prioritering och därmed måluppfyllelse. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, för såväl chefer och medarbetare som förtroendevalda att förhålla sig till en oöverskådlig skog av mål.

Just detta var något som Skövdes samlade rektorer tydligt kommunicerade till mig och vice ordföranden Johan Ask, när vi mötte rektorskollegiet i begynnelsen av denna mandatperiod. Både jag och Johan kvitterade att vi förstått budskapet och vi uttryckte en gemensam ambition om att rensa i målfloran och göra målen tydliga och mätbara. Men det var där och det var då. Idag tycker Johan Ask uppenbarligen annorlunda. Själv står jag tryggt och fast kvar i min uppfattning.

Anders G Johansson (M),
skolnämndens ordförande, Skövde

Etiketter

Tappade uppkopplingen