Utveckla Balthazar science center

Blogginlägg

I går sammanträdde skolnämnden och idag har jag haft pressträff efter nämnd. Dessa pressträffar syftar till att informera om de beslut som nämnden fattat, samt att i förekommande fall anmäla oppositionens yrkanden och reservationer. Vid dagens pressträff var jag sannolikt inte tillräckligt tydlig och klar, för Skövde Nyheters första artikel om Balthazar gav inte en rättvisande bild av det beslut som nämnden fattade. Det gör den dessbättre nu.

Det är väl känt sedan tidigare att kommunen diskuterar en annan organisationsform och huvudman för Balthazar. Utgångspunkten för dessa diskussioner är att verksamheten inte kommer till sin fulla rätt som den kommunstrategiska resurs den är, när den som nu sorterar under skolnämnden. Under skolnämnden försvinner nämligen denna lilla, fina enhet bland alla för-, grund- och grundsärskolor samt fritidshem, som alla är lagstadgade verksamheter. Motsvarande resonemang fördes för övrigt om fritidsgårdarna, som nu vid årsskiftet får fritidsnämnden som organisatorisk hemvist.

Det är alltså av omsorg om Balthazar, som skolnämnden genom sitt beslut på måndagen “förordar att KSAU beslutar att Balthazar Science Center, förutom English House och Naturskolan, får en annan organisatiorisk tillhörighet än skolnämnden”. Bevara och förvalta är inte gott nog. Vi vill utveckla! Förhoppningen är att verksamheten ska få en än mer positiv utveckling, att den bättre ska engagera och attrahera allmänhet och besökare och att det lokala näringslivet ska engagera sig starkare i den. Det finns en politisk samsyn kring det att ett starkt och attraktivt science center är positivt och betydelsefullt för att öka barns och ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. Det finns en samsyn i att detta är strategiskt viktigt för att intressera unga människor att utbilda sig för arbeten i teknikstaden Skövde. Vilken organisationsform Balthazar ska drivas vidare i överlåter skolnämnden åt kommunstyrelsens arbetsutskott att utreda vidare och leda frågan mot beslut.

För skolnämndens del innebär överföringen av Balthazars Science Center ingen besparing, eftersom intäkterna minskas i motsvarande mån. Det är kostnadsneutralt på samma sätt som det är när fritidsgårdarna överförs till fritidsnämnden. Återstår gör då de båda verksamheterna English House och Naturskolan. För dessa verksamheter får inte skolnämnden några särskilda anslag, utan de finansieras med medel avsedda för den generella skolverksamheten. Verksamheterna har av olika skäl kommit att “hakas på” Balthazar rent organisatoriskt, men är alltså inte del av det som definieras som ett science center och som Skövde kommun får statsbidrag för att driva.

Vi lever i en tid, som i hög grad är präglad av ekonomisk osäkerhet. I november 2011 beslutade skolnämnden, på mitt initiativ, att tidigt identifiera besparingsåtgärder på 5, 10, 15 och 20 miljoner kronor, för att ha handlingsberedskap att möta befarade ramminskningar (jag bloggade om detta då). Här gjorde förvaltningen ett gediget och omfattande arbete, som engagerade medarbetare på alla enheter och nivåer. De besparingsmöjligheter, som framkom tydligast i detta arbete, var Naturskolan och English house.

Nu har ekonomin, mycket tack vare en ansvarsfull Alliansregering och en skicklig finansminister, än så länge gått bättre än vad som befarades den mörka hösten 2011. I juni 2012 kunde kommunfullmäktige fastställa en budget med betydligt starkare intäktssida, än vad de första prognoserna dystert skvallrade om. Men fortfarande innebär det att skolnämnden behöver bromsa sin verksamhet med ca åtta miljoner kronor (i en budget på dryga 745 miljoner kronor). Det kommer så klart att innebära en minskning av antalet tjänster. Vi har förhoppning om att klara detta utan varsel och genom naturliga avgångar.

När nämnden senare i höst har att arbeta fram en detaljbudget, kommer vi ledamöter att vrida och vända på kronor och ören, liksom på olika verksamheter. I Alliansen är vi överens om att vi ska prioritera den lagstiftade verksamheten, dvs grundskola, förskola, grundsärskola och fritidshem. Till dessa hör inte English house och inte heller Naturskolan. Men där är vi alltså inte framme idag. Det återstår att klargöra en del fakta och förhållanden, att värdera och prioritera för att senare i höst landa i ett slutligt beslut om detaljbudget för 2013.

Tappade uppkopplingen