Utveckling kräver anpassning

I dagarna har skolchefen delgivit sitt förslag att överföra Fjärilskolans elever till en samlad låg- och mellanstadieskola i nuvarande Rydskolans lokaler. Uppdraget, att utreda användandet av skollokalerna i Ryd, formulerades i samband med beslutet om områdesförändring, vilket skolnämnden fattade i december.

Ett av skälen – för de är flera – till detta beslut är mycket riktigt att Skövde, liksom andra expansiva kommuner, berikas med friskolor. Jag står fast vid att det är viktigt att Skövde får friskolor även i grundskolan. Det är min övertygelse att valfrihet och konkurrens är utvecklande och stimulerande för skolväsendet i sin helhet. Lika fullt är det min uppfattning att monopol och protektionism faktiskt är början till stagnation. Men självklart innebär förändringar alltid oro och påfrestningar. Det har jag respekt och förståelse för.

Det är inte jag eller skolnämnden som avgör vilka fristående skolor som får etablera sig i Skövde kommun. Det är myndigheten Skolinspektionen som beslutar om detta. I nuläget har Kunskapsskolan fått tillstånd att etablera en skola med upp till 400 elever i årskurserna sex till nio. Detta ställer krav på anpassningar! Friskolan finansieras av kommunen utifrån ett tvärsnitt av kostnaderna för den kommunala skolan. Att passivt avvakta skulle medföra att Skövdes skolväsende blöder ca sex miljoner kronor årligen. Det motsvarar 15 lärartjänster. För mig är kvalitén och innehållet i skolan viktigare än att krama lokaler och vårda invanda strukturer.

En annan viktig aspekt har varit och är frågan om integration. Det är inte acceptabelt att Skövde tillåter en segregering i skolväsendet, vilket faktiskt är fallet i Ryd. Den svenska skolan ska vara inkluderande och utgöra en mötesplats för människor av olika härkomst och ursprung. Detta är grunden för att forma och utveckla ett samhälle som håller ihop och fungerar.

Nu följer under ett antal månader en process, som dels handlar om skolnämnden ska överge lokalerna och utveckla en ny, sammanhållen låg- och mellanstadieskola. Detta ser jag som naturligt och klokt. Dels handlar det om vad kommunen i så fall ska använda lokalerna till. Jag tycker personligen att det vore positivt om en friskola ville etablera sig i området. Den frågan avgörs dock inte av skolnämnden.

Skolnämnden har valt att tidigt delge förslaget till beslut. Syftet med detta är främst att alla som på ett eller annat vis är berörda ska få kännedom om förslagets innebörd. Vi vill också med detta bidra till en process, som ger utrymme för olika aktörer och intressenter att bidra med tankar och förslag till hur kommunens lokaler bäst tas tillvara.

Anders G Johansson (M),
skolnämndens ordförande

Tappade uppkopplingen