Välkomnar friskolor och valfrihet

Idag publicerar SLA äntligen mitt svar till Douglas Hjalmarsson angående friskolorna. Hjalmarsson är f d rektor och var till alldeles nyligen också ledande företrädare för Folkpartiet Liberalerna i staden. Hjalmarsson är motståndare till allt vad friskolor – och därmed valfrihet – heter och han friserar sanningen för att den ska passa hans trista tes. Douglas artikel kan läsa här. Nedan följer mitt svar:

Douglas Hjalmarsson utvecklar i detta blad sin syn på fristående skolor. Den Hjalmarssonska synen på friskolor andas allt annat än liberalism. Tvärtom tar han vänstern i hand och avfyrar grova angrepp och onyanserade misstänkliggöranden mot allt vad friskolor heter.

Så här förhåller sig själva saken: Skövde kommun har haft att yttra sig över tre ansökningar om etablering av friskolor. Kommunen har här haft att beskriva konsekvenserna för det kommunala skolväsendet. Det är sedan den statliga myndigheten Skolinspektionen som har att göra en helhetsbedömning, värdera den tänkta verksamhetens kvalitet och förmåga att uppfylla lagens och läroplanens krav. Det är således myndigheten som beviljar tillstånd eller avslår ansökningar. Kommunen har sedan att rätta sig efter dess beslut. Det är således inte självklart att tre nya skolor kommer att öppna i Skövde. Det är osannolikt att den eller de som eventuellt startar når full elevkapacitet från dag ett.

Om en skola uppfyller kraven och får Skolinspektionens tillstånd är det – enligt lagen – kommunens skyldighet att betala elevpeng för de elever, som av egen och fri vilja väljer att gå i den. Det tycker jag i grund och botten är en mycket sympatisk ordning. Jag menar att konkurrens och valfrihet är en kvalitetsfrämjande faktor, även inom utbildningsväsendet.

Det är nu inte heller så att Skövde kommun har rätt att kontrollera friskolornas rättning av nationella prov och deras betygsättning. Kommunen har inte tillsynsansvaret och kan med nuvarande lagstiftning inte heller kräva det. Det är en uppgift för staten och Skolinspektionen. Vill Douglas öka graden av kommunalisering av skolan, råder jag honom att kommunicera den saken med den ansvarige ministern. Denne är ju dessutom partivän med Douglas.

Alliansen i Skövde har i sin programförklaring uttryckt att ”valfrihet ska erbjudas till kommuninvånarna inom kommunens verksamhetsområden avseende såväl serviceinnehåll som val av vem som utför den”. Detta omfattar också skolan. Det kommer jag att kämpa för. I sann liberal anda.

Anders G Johansson (M)
Ordförande i skolnämnden

Tappade uppkopplingen