Var är kalkylen för sossarnas nej?

Blogginlägg

Knappt hade mitt senaste blogginlägg, där jag efterlyste Skövdesosseriets besked i Billingenfrågan, torkat förrän det röda partiet meddelade sitt ställningstagande. Socialdemokraterna säger nej till förslaget om att investera i Billingens friluftsområde och de säger nej till att i samförstånd med hotellägaren utveckla ett starkt och för staden och bygden mycket betydelsefullt besöksmål.

“Vi tycker fortfarande att beslutsunderlaget är för bristfälligt för att vi ska kunna gå med på en så stor satsning. Det saknas kostnadskalkyler, konsekvensanalyser och vilken påverkan det får på andra investeringar”, säger gruppledaren Maria Hjärtqvist (S) till SLA.

Jag utgår från att Hjärtqvist är rätt citerad. Jag undrar då om hon alls läst beslutsunderlaget? Och jag konstaterar att om hon nu skulle haft del så förefaller hon ändå inte ha förstått. För av förslaget till beslut framgår vilka kostnader som Skövde kommun ska åta sig för investeringen: ca 150 miljoner kr. Där framgår också vilka kostnader som krävs för driften av den utvecklade, kommunalt ägda frilufts- och rekreationsanläggningen: ca 20 miljoner kronor/år. I avsiktsförklaringen kan man också enkelt och tydligt utläsa vad som ankommer på hotellägaren rörande uppförande av en kongressanläggning samt renovering och tillbyggnad av hotellet till en kostnad om ca 200 miljoner kronor.

En konsekvensanalys finns också och den är mycket seriöst och nogsamt utförd av det ansedda analysföretaget WSP. Av rapporten framgår bland annat att 790 nya årsarbeten tillkommer under perioden 2017-2025. Under samma år beräknas skatteintäkterna i området öka med ca 70 miljoner kronor, vilka huvudsakligen bedöms tillfalla Skövde kommun. Rapporten avslutas: “Sammantaget bedöms de regionalekonomiska effekterna samt regionens ökade skatteintäkter väl uppväga för den initiala investering som kommunen åtar sig att göra vilket tillsammans med övriga redovisade skäl och effekter gör det samlade förslaget såsom beräknats här lokal- och regionalekonomiskt motiverbart”.

Men detta är alltså inte en analys tillräcklig för att tillfredsställa Skövdes lokala sosseri. De vill ha flera siffror. De vill ha mer papper. Men när sossarna nu står och pekar finger är det viktigt att påminna sig om att oppositionsrådet Marie Ekman (S) faktiskt kunde ha varit den som beställde alla de dokument och rapporter hon någonsin kunnat drömma om. Detta om hon hade hörsammat Alliansens inbjudan att delta i berednings- och förhandlingsprocessen. Men hon och S avstod från delaktighet. De avstod från att vara med och ta ansvar för en av Skövdes största och viktigaste frågor någonsin. De valde, av partiegoistiska och -taktiska skäl får man förmoda, att stå utanför. Det tycker jag är bedrövligt.

Till Marie Ekman, Maria Hjärtqvist och de övriga sossarna vill jag rikta några frågor: Hur påverkar en utebliven satsning Skövde, dess invånare och dess näringsliv? Vilka är konsekvenserna för Skövde att projektet skulle skrotas? Vilka är kostnaderna för skövdeborna? Vilka konsekvenser får det på kort sikt för Skövde om ett av Sveriges största asylboenden skulle grupperas i kommunens allra viktigaste utvecklingsområde? Vilka konsekvenser får det på lång sikt för lokala företag och den lokala arbetsmarknaden om kommunen inte höjer sin attraktivitet till att vara en stad som välutbildade människor gärna söker sig till för att bo och arbeta i?

Att säga nej kan möjligen te sig enkelt. Men det är sannerligen inte riskfritt. Var är sossarnas konsekvensbeskrivningar och var är deras kostnadsberäkningar för sitt nej?

LÄNKAR:

S säger nej till 45-miljonersköpet – SLA 31 mars 2016
Utveckling av Billingen – en framtidssatsning för Skövde
Blogg: Dags att bekänna färg om Billingen – 31 mars 2016

Tappade uppkopplingen