Varför ska inte människor erbjudas att äga sitt boende?

I dagens SLA svarar jag och Katarina Jonsson på Bjarne Medins (S) artikel, i vilken han ägnar sig åt att oroa bekymrade hyresgäster. Det tycker inte vi är juste. Det är viktigt att människor får veta vad det hela handlar om. Att det är ett erbjudande – inte tvång – om att med ägande av bostadsrätt överta sitt eget boende. Så här skriver vi:

Det reviderade förslaget till ägardirektiv innebär att Skövdebostäder, i den takt och i de områden företaget finner lämpligt, informerar de boende om vad det innebär att genom bostadsrätt överta ägandet av sin bostad. I samband med detta tillfrågas hyresgästerna om sitt intresse för att bilda bostadsrättsförening. För att en ombildning alls ska komma till stånd måste, enligt lagen, två tredjedelar av de boende ställa sig positiva till en sådan. Om hyresgästerna på Spånvägen, när eller om de tillfrågas, ställer sig lika avvisande som de gav uttryck för vid de mycket välbesökta mötena med kommunledningen, kommer alltså ingen ombildning att kunna ske. Det är ett erbjudande om att få äga sitt boende istället för att fortsätta att hyra det av Skövdebostäder. Det är hyresgästerna som bestämmer om de vill anta det erbjudandet eller inte.

Om en tillräckligt stor andel hyresgäster antar erbjudandet kan en bostadsrättsförening bildas och överta lägenhetsbeståndet i det/de berörda huset/husen. Den som hellre önskar fortsätta att vara hyresgäst fortsätter med det så länge den vill. Besittningsrätten gäller och hyran sätts på samma sätt som tidigare utifrån bruksvärdesprincipen. Enda skillnaden är att det är den nybildade bostadsrättsföreningen som blir ny hyresvärd.

Så förhåller det sig i sak. Det finns ingen grund för den dramatik som Medin med sina falska påståenden och krampaktiga halvsanningar försöker frammana. Nu är det vår tur att ställa frågor till Bjarne Medin (S) och hans partivänner:

Varför vill S förneka människor möjligheten till det ökade inflytandet över det egna boendet som bostadsrätt innebär? Varför vill S inte låta fler människor i Skövde få del av värdeökningen på bostäder i vår kommun? Varför motsätter S sig det egna sparande som ägande av en bostad i ett tillväxtområde innebär?

Katarina Jonsson (M),
kommunstyrelsens ordförande

Anders G Johansson (M),
gruppledare

LÄNKAR:

Varför ska inte människor erbjudas att äga sitt eget boende? – SLA 22 april 2015
Sluta att oroa hyresgästerna, Katarina Jonsson – SLA 21 april 2015

 

Tappade uppkopplingen