Vässad försvarspolitik

Blogginlägg

I lördags höll Moderaterna i Västra Götaland förbundsråd, vilket är en sammanslutning som omfattar förbundsstyrelsen och ombud för samtliga partiföreningar i länet. Jag representerade Skövde. Rådet var sammankallat för att ta ställning till de förslag från partistyrelsen, som Moderaternas arbetsstämma ska behandla den 12-15 oktober i Örebro. Materialet omfattar över 500 sidor och blev tillgängligt bara några få dagar före förbundsrådet. Därmed kraftsamlade jag på området försvarspolitik och tog också plats i det utskott som arbetade med dessa frågor.

Överlag innebär förslaget från partistyrelsen en förbättrad försvarspolitik med avsevärt högre ambitioner än vad partiet lyckades prestera i regeringsställning. Samtidigt finns det en del att förbättra och utveckla i skrivningarna och det var just det vi tog oss an på förbundsrådet. Jag fick gehör för samtliga mina synpunkter och från de övriga västsvenska partivännerna kom ytterligare ett antal kloka inspel. Det känns sammanfattningsvis riktigt bra att Moderaterna nu är på banan i försvarspolitiken!

Först och främst slog vi fast att tvåprocentsmålet för försvarsutgifterna måste uppnås så snart det är möjligt. Investeringar i materielsystem behöver göras tidigt, medan anslag till förbandsverksamheten sannolikt behöver räknas upp mer successivt. Vidare slog vi fast att Moderaterna ska fortsätta att arbeta för ett svenskt Nato-medlemskap, vilket ju är den enskilt viktigaste åtgärden för att öka svensk säkerhet.

Sedan tog vi sikte på Hemvärnet, som ju är den största delen av det nuvarande försvaret. Hemvärnet har idag i uppgift att skydda och bevaka. Moderaterna i Västra Götaland föreslår att hemvärnsförband  även ska kunna lösa uppgiften försvara. Det innebär en högre ambition som ställer krav på högre duglighet, större eldkraft och ökad rörlighet.

Vi gick längre än partistyrelsen när det handlar om hur Försvarsmakten ska kunna stödja Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Detta kan idag ske om det syftar till att ingripa mot eller förhindra terrorbrott. Men det kräver regeringens godkännande. Det senare gör att tillämpningen kan bli ganska omständig och tidsödande. Dessutom menar vi att det finns andra samhällspåfrestande situationer än just terrorangrepp, där polis bör kunna rekvirera personal ur Försvarsmakten. FM-personal ska i en större utsträckning än idag kunna bistå med att ombesörja bevakning, kontrollera inpassering osv,  så att polisresurser kan frigöras för ingripanden.

Sist, men inte minst, beslutade vi att lyfta upp en mycket viktig fråga, som hittills varit i skymundan. Det är frågan om Sveriges försörjning i händelse av kris eller krig. Sverige är ett mycket handelsberoende land. Via framförallt Göteborgs hamn landar dagligen importerade livsmedel, drivmedel och andra förnödenheter som vi behöver för att vårt samhälle ska fungera. Redan efter några dagars blockering av hamnen (värre än den som det destruktiva fackförbundet Hamnfyran dagligen tillåts att utöva) kommer det att bli tomt på hyllorna i ICA-butiken och i pumparna på macken. Vårt samhälle har alltså en begränsad uthållighet och det krävs större grepp än att utbilda i 72-timmarsregeln om personlig överlevnad för att hantera det.

Under det kalla kriget upprätthöll staten beredskapslager för väsentliga förnödenheter. Då hade vi också flera jordbrukare och kunde därmed upprätthålla en högre självförsörjningsgrad än idag. Moderaterna i Västra Götaland menar att Sverige måste utveckla en strategi för hur samhällsväsentliga förnödenheter ska vara tillgängliga även vid kris- ock krigssituationer. Det är ett omfattande och komplicerat arbete som måste inledas skyndsamt. Men jag menar att en självklar och omedelbar åtgärd måste vara att ge svenska bönder bättre förutsättningar för sin produktion, så att de kan hävda sig gentemot konkurrenterna i andra länder. Om villkoren är rimliga kommer de svenska jordbruksföretagen att bli fler, den inhemska produktionen större och landets sårbarhet vid kris och krig att minska.

Slutligen vill jag berätta att vi moderater i Västra Götaland gjorde tummen ner för partistyrelsens förslag om att låta Hemvärnet utgöra egen försvarsgren och att det psykologiska försvaret ska vara egen självständig myndighet. Organisatoriska förändringar utan tydliga motiv andas symbolpolitik. Sådant går inte hem bland jordnära västgötamoderater. Vi vill lösa riktiga problem istället.

LÄNKAR:

Handlingar till Moderaternas arbetsstämma 2017 (försvar s 486-523)

Tappade uppkopplingen