Västsvenska paketet bra för Skaraborg

Nyligen presenterade infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) regeringens satsningar på utbyggnad och underhåll av vägar och järnvägar i Sverige för den kommande tioårsperioden. Staten anslår 417 miljarder kronor för infrastrukturen i landet. Sammanlagt satsas, inklusive medfinansiering av kommuner, region och genom intäkter från trängselavgifter i Göteborg, 61 miljarder i det s k ”västsvenska paketet”.

Paketet innehåller flera stora satsningar i Göteborg. Bland annat kan nu Marieholmstunneln, en förbindelse under Göta älv, komplettera den oftast igenproppade Tingstadstunneln och de akut åldrande broarna. Järnvägsförbindelserna till Göteborgs hamn förbättras genom en ny broövergång samt genom kapacitetsutveckling av Hamnbanan på Hisingen.

Det västsvenska paketet innebär en betydelsefull investering för tillväxt i hela Västsverige. För Skaraborgs del innebär den att flödet till landets andra stad och Skandinaviens största hamn förbättras betydligt. Vi skaraborgare gynnas av satsningarna i Göteborg, liksom av att E 20 byggs ut till att vara motorväg sträckan Göteborg-Vårgårda. Vi gynnas också av att Banverket får 1,6 miljarder kronor till att öka kapaciteten på Västra stambanan på sträckan Skövde-Göteborg. Paketet innehåller också medel för att trafikplatserna längs E 20 i Jung och Hova kan byggas ut och förbättras. Båda är olycksdrabbade avsnitt, varför detta är synnerligen välkommet.

Med undantag för senare tiders utbyggnad av 2+1-väg och en kort stump motorväg i Götene kommun har annars inte mycket positivt hänt med E 20 i Västsverige under de senaste decennierna. I den lokala debatten i Skaraborg har både det röda och blå laget flitigt använt E 20-frågan som slagträ. Debatten har emellanåt tangerat vulgärargumentationens gräns och båda sidor har byggt upp stora förväntningar på snabba lösningar. Men så enkelt är det inte. Decennier av försummelse och eftersatt underhåll går inte att åtgärda genom ett trollslag. De nya anslagen för utbyggnad av E 20 i Västsverige innebär därför ett trendbrott. Investeringen möjliggörs genom att alliansregeringen bringat ordning och reda i svensk ekonomi. En fortsatt fast och sund förvaltning av statsfinanserna lär på sikt öka utrymmet för fortsatta investeringar.

Vi vill givetvis att västsvenska vägar och järnvägar fortsätter att byggas ut och förbättras. På så vis kan vi krympa avstånden och knyta samman regionen till en väl fungerande arbetsmarknad. Detta är en förutsättning för att Västra Götaland och därmed Skaraborg framledes ska kunna hävda sig väl i den globala konkurrensen. Sådana investeringar i nationell infrastruktur förutsätter i sin tur att statsfinanserna är goda och starka. Vår regering har visat sin duglighet genom att ansvarsfullt och framgångsrikt hantera effekterna av den internationella lågkonjunkturen och finanskrisen. I höstens val söker vi nytt förtroende för att fortsätta bygga föregångslandet Sverige.

Anders G Johansson (M),
kandidat till Skövde kommunfullmäktige

Joachim Grundin (M),
kandidat till Sveriges riksdag

Etiketter

Tappade uppkopplingen