Vi tar ansvar för skolan

Idag förväntas skolnämnden i Skövde besluta om förändringar i kommunens skolområden. Orsakerna är flera, men det tyngst vägande skälet är ekonomiskt. Vi är i begynnelsen av en världsekonomisk kris, som naturligtvis också kommer att påverka vår kommun med ett försämrat skatteunderlag som oundviklig följd. Senast 2013 kommer vi också, med största sannolikhet, att ha en friskola för årskurserna sex till nio med plats för 400 elever etablerad i Skövde. Dessa förhållanden ställer krav på anpassningar!

Alternativet, att passivt invänta förändringarna utan att vidta åtgärder, innebär ofrånkomligen att kommunens kostnader för otillräckligt utnyttjade skollokaler ökar. Detta medför i sin tur att det ekonomiska utrymmet för personal och verksamhet minskar. För oss är inte en sådan utveckling acceptabel! Vi slår vakt om skolans innehåll och prioriterar det framför byggnader. Vi sätter personal framför tegel och betong! Det har varit och det kommer att vara vår medvetna strategi.

Det är nödvändigt att nu komma till beslut. Genom att fatta beslut i december, vinner vi tid för noggrann planering och förberedelser för de förändringar som gäller från läsårsstarten 2012. Förändringarna kan då genomföras med den varsamhet vi eftersträvar. Att vänta med beslutet skulle tvinga oss till senare, tuffare och mer dramatiska åtgärder.

Beslutstillfället innebär också att vi tidigare än annars kan genomföra en förändring, som är både viktig och efterlängtad. Årskurs sex återförs från Vasaskolan till skolorna i Skultorp och Hentorp. På så vis håller vi åter samman mellanstadiet, vilket är angeläget utifrån flera aspekter.

Förändringar i omvärlden kommer även framledes att ställa krav på nödvändiga anpassningar av vårt skolväsende. En sådan förändring är den naturliga variationen i elevunderlaget. Framtiden kommer sannolikt också att präglas av en ökad förekomst av och konkurrens från friskolor. Att sedan Skövde expanderar och räknar en ständigt ökande befolkning är också en faktor att ta hänsyn till. Sannolikt kommer vi inom en inte allt för avlägsen framtid därför åter behöva ytterligare en högstadieskola.

Vi, som har det politiska ansvaret för grund- och förskolorna i Skövde kommun, har att balansera dessa faktorer och effekter både i det korta och längre tidsperspektivet. I detta komplicerade arbete är det vår ständiga strävan att prioritera och värdera skolans innehåll. Skövdes barn och unga ska nu och i framtiden få en bra och utvecklande skolgång. Det är en förbättrad kvalité i undervisning och barnomsorg som är vårt överordnade mål. Det ställer krav på beslutsförhet och ansvarstagande. Vi tar det ansvaret.

Alliansen i skolnämnden, Skövde

Anders G Johansson (M)
Gunvor Kvick (C)
Karin Långström Vinge (FP)
Rolf Karlsson (KD)

Tappade uppkopplingen