Viktigt och riktigt beslut

Idag publicerar SLA mitt och skolchefen Anna Sundströms svar på kritisk en artikel om avvecklingen av Rydskolans högstadium, vilken skolnämnden beslutade om i december 2011.

Signaturen ”Rydsbo” (SLA 22 maj) menar att det inte är ekonomiskt försvarbart att hyra paviljonger för att härbärgera elever vid Vasaskolan, samtidigt som Rydskolan i och med detta läsår avvecklas som högstadium. Fjärilskolan avvecklades efter vårterminen 2013 och istället har en för stadsdelen gemensam låg- och mellanstadieskola etablerats på Rydskolan. Lokalkostnaderna för Fjärilskolan uppgår till ca 2 825 000 kr per år. Årskostnaden för paviljongerna på Vasaskolan är ca 889 000 kr. När Fjärilskolan, som nu tillfälligt används som undervisningslokaler under tiden som Stöpenskolan renoveras, lämnas gör minskar alltså lokalkostnaderna med ca två miljoner kronor.

Det var dock inte endast lokalkostnaderna som motiverade skolnämndens beslut 2011. Vi såg hur Rydskolans högstadium var något som elever i hög grad sökte sig från, istället för till. Eleverna i årskurs sex i upptagningsområdet valde i hög grad bort Rydskolans högstadium till förmån för Helenaskolan. Effekten blev att skolan utvecklades mot en segregerad skola med svaga resultat. Att passivt konstatera detta, utan att vidta några åtgärder, vore inte ansvarsfullt. En bred politisk majoritet valde att istället försöka åstadkomma en allsidigt sammansatt skola, som ger gynnsamma förutsättningar för sammanhållningen i stadsdelen och kommunen samt för integrationen i vårt samhälle. En sådan skola har också gynnsam påverkan på elevernas skolresultat.

Skolområdesreformen i Skövde är en åtgärd bland flera som syftar till att skapa förutsättningar för en bättre och mer likvärdig skola. Det var ett viktigt och riktigt beslut. Med detta sagt är vi väl medvetna om att omorganisationer och omställningar är alltid komplicerade. Ännu svårare blir de när de berör och påverkar dem som är viktigast för oss; våra barn.

Nu stundar skolavslutning på Rydskolan. Elever och medarbetare har genomfört det sista högstadieåret på ett mycket förtjänstfullt vis. Samarbetet med Stöpenskolan, som är på tillfälligt besök i lokalerna, har fungerat väl. Samtidigt bygger vi sedan några år upp den nya, sammanhållna låg- och mellanstadieskolan för stadsdelen Ryd. Även detta är en process som elever, föräldrar, rektor och medarbetare har arbetat målmedvetet med för att uppnå goda resultat.

Anders G Johansson (M),
skolnämndens ordförande, Skövde

Anna Sundström,
skolchef, Skövde

LÄNKAR:

Hur tänkte ni nu – SLA 22 MAJ 2014
Tidigare blogginlägg om Rydskolan

Etiketter

Tappade uppkopplingen